By tr.4suspension, 2017年9月23日

…THE 白米IN THIS RICE#sonya7rii #biotar75mm