By tr.4suspension, 2017年9月1日

…@saaya_kishibe #MAKINA67#EKtAR100